Proč je prevence proti útokům vlků na hospodářská zvířata důležitá?

Pastva_U_Finu_Jana_Jurakova_slajdr.jpg
Foto: Jana Juráková

Bez preventivní ochrany stád domácích zvířat se vlci mohou naučit chodit pro snadno dostupnou potravu.

Většinou jsou to ovce, v menší míře také kozy nebo zvěř ve farmových chovech. V oblastech, kde se vlci vyskytují nově, se chovatelé většinou uchýlí k ochranným opatřením až teprve poté, kdy jejich stáda či stáda někoho v okolí byla napadena vlkem. Pozorování posledních let v Sasku však ukazují, že k tomu v místech, kde se vlčí populace již etablovala, v důsledku účinných ochranných opatření dochází mnohem méně. [1]

Zkušenosti z německé Lužice či Beskyd ukazují, že škodám je možné s velkou účinností předcházet. Mezi osvědčené metody patří:

  • zabezpečení zvířat pevnou ohradou v kombinaci s elektrickým ohradníkem,
  • zahánění domácích zvířat na noc do salaší či košárů, obehnaných navíc elektrickým ohradníkem,
  • pro zvýšení účinnosti lze okolo el. ohradníků ještě natáhnout lanko, na kterém jsou s rozestupem pověšeny červené vlající praporky tzv. zradidla,
  • trvalá přítomnost pasteveckých psů, zejména pro stáda s větším počtem zvířat. Doporučuje se jeden pes na cca 100 ovcí. Pro velká stáda nad sto ovcí je však lepší mít psy dva, kteří jsou pak při případné obraně stáda sebevědomější.

Žádné opatření není stoprocentní a každý chovatel má jiné potřeby závisející na prostředí, kde ovce chová, a také na počtu chovaných zvířat. Pro co nejlepší fungování těchto opatření je vhodná kombinace některé z výše doporučených ohrad s přítomností pasteveckého psa.

Finanční podpora preventivních opatření před útoky velkých šelem je poskytována z Operačního programu Životní prostředí. Po několikaměsíční přestávce mohou chovatelé opět získat podporu na realizaci zabezpečení svých chovů ve výši až 100 %. Oproti předcházejícímu období se podařilo podmínky a administraci dotace významně zjednodušit. Jedná o takzvané zjednodušené metody vykazování, platbu za provedené opatření bez administrativy.

Od 1. 1. 2023 je nově také možnost žádat o náhradu zvýšených nákladů na pastvu hospodářských zvířat v oblastech s opakovaným výskytem vlka obecného na základě novely vyhlášky č. 432/2005 Sb, která stanovuje podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření. Žádosti o újmu se podávají na regionální pracoviště AOPK ČR nebo na správy národních parků od 1. ledna do 31. března. Nárokovat lze újmu za celý kalendářní rok 2022.

Podrobnější informace o možnosti čerpat dotaci z OPŽP i o náhradě újmy naleznete v záložce Možnosti financování.

 


[1] Převzato a upraveno z Managementplan für den Wolf in Sachsen, vyd. Staatsministerium für Umwelt und Landwirschaft, 2014, str. 24.