Postup při sražení vlka

sražený_vlk_KH.JPG

Sražení vlci

Vlci jsou živočichové velmi pohybliví. Při lovu a obhajobě teritoria naběhají až desítky kilometrů denně. Mladí jedinci, hledající svá nová teritoria, putují krajinou stovky kilometrů daleko a na své cestě často kříží i rušné silnice, což se jim může stát osudným. Řidiči, kteří zvíře srazili, nebo lidé, kteří nalezli mrtvého jedince vlka u silnice, ale většinou nevědí, jak v takovém případě postupovat a koho mají informovat.

Vzhledem k tomu, že vlk obecný je zvláště chráněný kriticky ohrožený druh a zároveň jde o zvěř, podléhá takový případ jak legislativě v oblasti ochrany přírody (Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), tak předpisům v oblasti myslivosti (Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti), a situace proto není jednoduchá.

Postup při sražení vlka či nálezu uhynulého vlka u silnice

1. Nahlásit střet na Policii ČR

Na místě by se mělo postupovat jako na místě spáchání trestného činu, protože příčina úhynu není známa a jsou již zaznamenány případy, kdy byl zastřelený jedinec vlka pohozen u silnice ve snaze zahladit stopy spáchaného trestného činu.

Je proto potřeba s kadáverem (uhynulým jedincem vlka) nemanipulovat nad rámec zajištění bezpečnosti provozu a bezodkladně ohlásit událost Policii ČR. Následující úřední postup pak zahrnuje zajištění důkazů - ohledání místa a jedince s provedením fotodokumentace, sepsání protokolu na místě a vyrozumění místně příslušného orgánu ochrany přírody a uživatele honitby (pokud nejsou přítomni).

2. Vyrozumět místně příslušný orgán ochrany přírody a uživatele honitby

O usmrcení vlka na silnici by měl být vyrozuměn místně příslušný orgán ochrany přírody:

  • Regionální pracoviště AOPK ČRspráva příslušné CHKO, dojde-li ke sražení na území chráněné krajinné oblasti; ve dnech pracovního volna místně příslušné pohotovostní číslo pro škody způsobené vlkem (viz mapa níže);
  • Správa NP na území národního parku;
  • mimo tato velkoplošná chráněná území krajský úřad – odbor životního prostředí a zemědělství; lze využít i regionální pracoviště AOPK ČR (viz první odrážka), protože AOPK ČR je oprávněna zajišťovat monitoring zvláště chráněných druhů na celém území ČR.

Zároveň by měl být informován i uživatel honitby, na jehož území ke srážce vlka došlo. Toto může nálezce/řidič učinit sám nebo to zajistí Policie ČR.

Pracovníci AOPK ČR poté zajistí převoz kadáveru na Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, kde provedou další ohledání, pitvu a rtg. vyšetření, aby stanovili příčinu úhynu. Poté je další nakládání s uhynulým jedincem (případná preparace apod.) a jeho držení předmětem výjimky ze zákona č. 114/ 1992 Sb.

3. Zajistit pomoc zraněnému zvířeti

V případě, že srážka pro zvíře není fatální a to zůstane zraněné ležet u silnice, je kromě AOPK ČR či Policie ČR možné kontaktovat rovnou i záchrannou stanici – centrální dispečink Národní sítě záchranných stanic: 774 155 155. Přehled kontaktů na místně příslušné záchranné stanice naleznete na www.zvirevnouzi.cz.

Při nálezu mrtvého vlka vždy volejte AOPK ČR – místně příslušné pohotovostní číslo pro škody způsobené vlkem a Policii ČR.

Obdobný postup lze aplikovat také v případě ostatních druhů velkých šelem vyskytujících se na území Česka.

pohotovostni_oblasti.jpg