Možnosti financování

pastva_Petr_Holub1_SLAJDR.jpg

Foto: Petr Holub

Pro první rychlou pomoc při prevenci zapůjčuje zdarma Agentura ochrany přírody a krajiny ČR elektrické síťové ohradníky i s kombinovanými zdroji. Pokud jste chovatel v oblasti s výskytem vlka a máte o dočasnou zápůjčku zájem, informujte se na následujících regionálních pracovištích AOPK ČR: RP Liberecko, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, RP Východní Čechy a RP Správa CHKO Beskydy. Zde Vám jsou naši zoologové plně k dispozici.

Po několikaměsíční přestávce mohou chovatelé opět získat podporu na realizaci zabezpečení svých chovů ve výši až 100 % z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Oproti předcházejícímu období se podařilo podmínky a administraci dotace významně zjednodušit. Jedná o takzvané zjednodušené metody vykazování, platbu za provedené opatření bez administrativy. Minimální výše dotace je 50 000 Kč, celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 5 milionů Kč. Díky zjednodušeným metodám vykazování nebudou muset příjemci podporu k proplacení dotace dokládat žádné smlouvy či faktury, cena je stanovena  paušálem (náklady obvyklých opatření MŽP).  O podporu mohou chovatelé požádat u dvou subjektů: Státního fondu životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR:

a) Na Státním fondu životního prostředí ČR budou moci na zabezpečení svých stád žádat chovatelé, kteří v zemědělství podnikají. O dotaci na zabezpečení stád budou moci požádat ve dvou výzvách, první z nich, 33. výzva, pro projekty v režimu de minimis byla vypsána 18. 1. 2023 [1], pro projekty zakládající veřejnou podporu byla vypsána 41. výzva [2]. (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR bude k jednotlivým žádostem vydávat závazné stanovisko).

b) Výzva Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vypsaná v prosinci 2022, umožňuje získat finance na zabezpečení stád před velkými šelmami drobným chovatelům, kteří v zemědělství nepodnikají [3].

Pro snazší orientaci v administraci projektů na preventivní opatření před útoky velkých šelem uveřejňujeme PRŮVODCE a SCHÉMA PRO ŽADATELE O DOTACI.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.6, Opatření 1.6.1 V této výzvě budou podpořeny pouze projekty v režimu de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 – maximálně do výše 20 000 EUR.

Určení formy a výše podpory: Přímé realizační výdaje formou zjednodušených metod vykazování – jednorázové částky dle návrhu rozpočtu, nepřímé výdaje formou paušální sazby. Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021 – 2027 a příloze č. 03 – Metodika zjednodušených metod vykazování nákladů s kategorizací položek rozpočtu OPŽP 21+.

Jeden žadatel může žádat o podporu výhradně na takový projekt, který se vztahuje jen k jeho vlastní zemědělské činnosti, nelze kumulovat opatření pro více subjektů do jedné žádosti.

[2] V této výzvě budou podpořeny pouze projekty realizované v souladu s Pokyny ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (2022/C 485/01). Vzhledem k probíhající notifikaci veřejné podpory s Evropskou komisí si poskytovatel vyhrazuje právo na změnu podmínek výzvy v závislosti na výsledku tohoto procesu. Do doby vydání kladného notifikačního rozhodnutí zároveň nelze vydávat projektům právní akty o poskytnutí podpory. Náklady vzniklé před podáním žádosti nejsou v rámci této výzvy způsobilé. V rámci této výzvy může jeden žadatel žádat o podporu výhradně na takový projekt, který se vztahuje jen k jeho vlastní zemědělské činnosti, nelze kumulovat opatření pro více subjektů do jedné žádosti.

Určení formy a výše podpory:

Pro projekty s celkovými náklady do 200 tis. EUR

Přímé realizační výdaje formou zjednodušených metod vykazování – jednorázové částky dle návrhu rozpočtu. Nepřímé náklady na projektovou přípravu, administraci žádosti, koordinaci v průběhu realizace a publicitu formou skutečných nákladů. Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021 – 2027 a příloze č. 03 – Metodika zjednodušených metod vykazování nákladů s kategorizací položek rozpočtu OPŽP 21+.

Pro projekty s celkovými náklady nad 200 tis. EUR

Formou skutečných nákladů pro přímé i nepřímé výdaje. Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027.

[3] https://nature.cz/web/dotace/-/aopk-opzp-zmv-2.-vyzva-sc-1.6?redirect=%2Fweb%2Fdotace%2Fvyzvy