Ohrožení a ochrana

Vlk obecný je v současnosti v České republice chráněn jako kriticky ohrožený druh podle vyhlášky 395/1992 Sb. V Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky je vlk uveden také jako kriticky ohrožený. Legislativa Evropské unie ho chrání podle směrnice 92/43 EHS (směrnice o stanovištích), kde je uveden v příloze č. II jako prioritní druh, pro který se vyhlašují evropsky významné lokality (EVL). V České republice je k ochraně tří druhů velkých šelem (vlk obecný, rys ostrovid a medvěd hnědý) vyhlášena EVL Beskydy, která je jediným místem u nás, kde se vyskytují všechny tři druhy. V příloze č. IV. k této směrnici je vlk dále uveden jako druh vyžadující přísnou ochranu. Vlk se řadí i mezi přísně chráněné živočichy, na něž se vztahuje Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bernská úmluva). Dále je vlk zařazen do přílohy II. Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

Wolf-SWD-002904_mala_Steffan_Widstrand_ORACENA_slajdr.jpg

Velké šelmy (vlka, medvěda a rysa) ohrožuje zejména pronásledování a nelegální lov a také zmenšování životního prostoru. Z České republiky existují doklady o nelegálním odstřelu vlků v důsledku záměny s toulavými psy. Neprokázané údaje o cíleném pytlačení pocházejí zejména z Beskyd, ale také ze Šumavy či Šluknovska. V roce 2015 bylo nalezeno tělo subadultní vlčice na Dokesku. Nelegální odstřel ale vzhledem k pokročilému stadiu rozkladu nebylo možné pitvou prokázat, ani zcela vyloučit. První doposud zdokumentovaný případ nelegálního zabíjení vlků v České republice pochází z dubna roku 2019, kdy bylo v příkopu na Mělnicku nalezeno tělo mrtvé vlčice, u níž následná pitva potvrdila příčinu smrti zastřelením. Další případ postřeleného vlka pochází z května téhož roku z oblasti Českého středohoří. V obou těchto případech podala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR trestní oznámení na neznámého pachatele (viz zde).

S rostoucí početností vlka v České republice přibývá jeho střetů s dopravními prostředky. Důkazem toho jsou doložené případy např. z roku 2017 na D1 na Havlíčkobrodsku a na Frýdlantsku, z roku 2018 na D10 na Mladoboleslavsku, z roku 2019 u České Kamenice, v Ralsku a u Nažidel na Kaplicku nebo z roku 2020 v Českém ráji. (Více viz Aktuality).

Co dělat v případě, že srazíte vlka či naleznete mrtvého jedince u silnice, podrobně uvádíme v Postupu při sražení vlka.

Mapa níže ukazuje, kde byly na území České republiky od roku 2012 zaznamenány úhyny vlka (kolize s dopravními prostředky, nelegální lov, neznámá příčina).

kolize_2023.jpg

Vlk jako zvláště chráněný živočich je podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně příordy a krajiny v jeho platném znění (ZOPK) chráněn ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop (§ 50 odst.(1), ZOPK). Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny (§ 50 odst.(2), ZOPK). Stejně jako zvláště chráněný živočich je chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho, u něhož je patrné z průvodního dokumentu, obalu, značky, etikety nebo z jiných okolností, že je vyroben z části takového živočicha nebo rostliny (§ 48 odst.(4), ZOPK).

Wolf-SWD-011648_mala_Steffan_Widstrand.jpg

Přehled norem a statut ohrožení vlka obecného

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v jeho platném znění - zvláště chráněný druh živočicha,  prováděcí vyhláška 395/1992 k tomuto zákonu uvádí tento druh jako:

  • druh kriticky ohrožený (KO). 

Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. v jeho platném znění – zvěř, již nelze lovit.

Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy č. 115/2000 Sb. – dle tohoto zákona lze žádat stát o náhradu škody způsobené vlkem na životě nebo zdraví fyzických osob, na hospodářském zvířectvu, na včelstvech a včelařských zařízeních, na nesklizených polních plodinách či trvalých porostech a na uzavřených objektech nebo movitých věcech v uzavřených objektech. 

Směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Směrnice o stanovištích, Habitats Directive):

  • Příloha II. - druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyznačení zvláštních území ochrany.
  • Příloha IV. - druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu.

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva):

  • Příloha II. - přísně chráněné druhy živočichů.

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES):

  • Příloha II. - druhy, jejichž obchodování je na mezinárodní úrovni omezeno a podřízeno dozoru.

Červený seznam obratlovců ČR

  • druh kriticky ohrožený (CR).

 

Foto: Staffan Widstrand