Ohrožení a ochrana

Vlk obecný je v současnosti v České republice chráněn jako kriticky ohrožený druh podle vyhlášky 395/1992 Sb. V Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky je vlk uveden také jako kriticky ohrožený. Legislativa Evropské unie ho chrání podle směrnice 92/43 EHS (směrnice o stanovištích), kde je uveden v příloze č. II jako prioritní druh, pro který se vyhlašují evropsky významné lokality (EVL). V České republice je k ochraně tří druhů velkých šelem (vlk obecný, rys ostrovid a medvěd hnědý) vyhlášena EVL Beskydy, která je jediným místem u nás, kde se vyskytují všechny tři druhy. V příloze č. IV. k této směrnici je vlk dále uveden jako druh vyžadující přísnou ochranu. Vlk se řadí i mezi přísně chráněné živočichy, na něž se vztahuje Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bernská úmluva). Dále je vlk zařazen do přílohy II. Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

Wolf-SWD-002904_mala_Steffan_Widstrand_ORACENA_slajdr.jpg

Velké šelmy (vlka, medvěda a rysa) ohrožuje zejména pronásledování a nelegální lov a také zmenšování životního prostoru. Často dochází ke střetům s auty na silnicích a následnému úhynu zvířat.  

Vlk, jako zvláště chráněný živočich je podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně příordy a krajiny v jeho platném znění (ZOPK) chráněn ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop (§ 50 odst.(1), ZOPK). Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny (§ 50 odst.(2), ZOPK). Stejně jako zvláště chráněný živočich je chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho, u něhož je patrné z průvodního dokumentu, obalu, značky, etikety nebo z jiných okolností, že je vyroben z části takového živočicha nebo rostliny (§ 48 odst.(4), ZOPK).

Wolf-SWD-011648_mala_Steffan_Widstrand.jpg

Přehled norem a statut ohrožení vlka obecného

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v jeho platném znění - zvláště chráněný druh živočicha,  prováděcí vyhláška 395/1992 k tomuto zákonu uvádí tento druh jako:

  • druh kriticky ohrožený (KO). 

Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. v jeho platném znění – zvěř, již nelze lovit.

Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy č. 115/2000 Sb. – dle tohoto zákona lze žádat stát o náhradu škody způsobené vlkem na životě nebo zdraví fyzických osob, na hospodářském zvířectvu, na včelstvech a včelařských zařízeních, na nesklizených polních plodinách či trvalých porostech a na uzavřených objektech nebo movitých věcech v uzavřených objektech. 

Směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Směrnice o stanovištích, Habitats Directive):

  • Příloha II. - druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyznačení zvláštních území ochrany.
  • Příloha IV. - druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu.

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva):

  • Příloha II. - přísně chráněné druhy živočichů.

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES):

  • Příloha II. - druhy, jejichž obchodování je na mezinárodní úrovni omezeno a podřízeno dozoru.

Červený seznam obratlovců ČR

  • druh kriticky ohrožený (CR).

 

Foto: Staffan Widstrand