Informace k posuzování žádostí o náhradu újmy

07. 11. 2023
Informace k posuzování žádostí o náhradu újmy

Agentura zde v červnu 2023 informovala o množství přijatých žádostí o náhradu újmy za ztížení zemědělského hospodaření v důsledku ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného.

 

Celkový počet žádostí se po dokončení evidence zvýšil na 309 žádostí a požadovaná výše náhrady újmy dosahuje 52 miliónů Kč. Naprostá většina žádostí se týká chovatelů ovcí a koz, v 27 případech se jedná o pastvu skotu, jiných hospodářských zvířat nebo smíšené žádosti.

Ke konci října 2023 byly vyplaceny žádosti o náhradu uvedeného újmového titulu ve výši 14 miliónů Kč (132 žádostí). Posouzení k přiznání nároku bylo odesláno u 177 žádostí (proplaceno + čeká na proplacení). Souhrnně stav administrace uvádí tabulka:

 proplaceno        132         43 %
 čeká na proplacení          45         15 %
 nepřiznání nároku            6           2 %
 zpětvzetí            4           1 %
 odloženo            5           2 %
 probíhá posuzování         117          38 %
 celkem k 31. 10. 2023           309         100 %

Prozatím všechny posouzené žádosti se týkaly ovcí a koz. U skotu je situace odlišná, dosud nebylo vydáno žádné posouzení pro újmu u chovatelů skotu. Variabilita požadovaných nákladů je zde velká, stejně jako doklady o vzniklé výši újmy. Část požadovaných nákladů a jejich výši bude nutné ověřit formou posudku u odborné instituce. U žádostí na skot probíhá nyní kompletace podkladů pro posuzování, přičemž hlavními uplatnitelnými náklady budou ty, které vznikly chovatelům při ochraně březích matek a matek s čerstvě narozenými telaty. Nejzranitelnější skupinou při ochraně před vlkem jsou nově narozená telata, a proto je nutné zvažovat jako efektivně vynaložené náklady jen takové, co byly s ochranou této skupiny spojeny.

Původní předpoklad, že všechny žádosti o náhradu újmy budou zadministrované do září 2023, se nepodařil naplnit, zejména s ohledem na stav žádostí a kapacitní limity AOPK ČR.  Předpokládáme, že bezzávadné žádosti budou zadministrované do konce roku a v případě ostatních proběhne komunikace s žadatelem ve věci doplnění. Je třeba avizovat, že i když žadatelé obdrží finální posouzení v letošním roce, je možné, že ze státního rozpočtu budou prostředky k proplacení uvolněny až po Novém roce.

foto (ilustrační): ČSOP Libosváry

Zpět na výpis aktualit